Política de privacitat

Responsable del tractament

El tractament de les dades personals facilitades per l’usuari que es pogueren recaptar per a la compra dels bons seran tractats per l’Ajuntament d’Alaquàs, com a responsable
del tractament, i les seues dades de contacte són C/ Major, 88, 46970, Alaquàs, València i correu electrònic info@alaquas.org .

Finalitat i legitimació

La finalitat del tractament de les dades personals serà la gestió del procediment de compra i adquisició dels bons, per la qual cosa la legitimació del tractament dels mateixos es
funda en què resulten necessaris per a l’execució del contracte.             

Període de conservació

Les dades personals seran conservades mentre continue vigent la campanya de col·laboració amb els comerços adscrits a aquesta, i una vegada haja finalitzat aquesta mentre no prescriguen les accions legals derivades de la referida campanya o del propi tractament de les dades.           

Destinataris

No està prevista la comunicació de les seues dades personals a tercers, excepte en el cas que fóra necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, o quan resultara necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades personals no seran objecte de transferències internacionals.          

Exercici de drets

Les persones interessades en aquest tractament poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, i portabilitat de les seues dades, limitació i oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d’Entrada, electrònic o presencial, de l’Ajuntament. En l’escrit haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar-lo amb la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acredite la representació i un document identificatiu d’aquest.


Dades de contracte del Delegat de Protecció de Dades

Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament d’Alaquàs per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seues dades a través de l’adreça de correu electrònic dpd@informaconsulting.com

Reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Si les persones interessades entenen que s’han vist perjudicades pel tractament o en l’exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible en la pàgina web https://www.aepd.es/